Bài tập chương:

 1. Thay vì dùng hàm D3D10CreateDeviceAndSwapChain để tạo swap chain và device cùng một lúc thì bạn có thể dùng D3D10CreateDevice và IDXGIFactory::CreateSwapChain để tạo device và swap chain.  Để tạo IDXGIFactory dùng hàm CreateDXGIFactory và phải khai báo thư viện dxgi.lib
 2. Khóa tổ hợp phím Alt+Enter sử dụng IDXGIFactory::MakeWindowAssociation và chỉ định là DXGI_MWA_NO_WINDOW_CHANGES để DXGI không bắt sự kiện đó. Lưu ý là IDXGIFactory::MakeWindowAssociation được gọi sau khi IDXGIFactory::CreateSwapChain  được gọi.
 3. Thử nghiệm sửa đổi các thiết lập viewport để vẽ scene thành một hình chữ nhật nhỏ của back buffer. Ví dụ, hãy thử:
  D3D10_VIEWPORT vp;
  vp.TopLeftX = 100;
  vp.TopLeftY = 100;
  vp.Width = 400;
  vp.Height = 300;
  vp.MinDepth = 0.0f;
  vp.MaxDepth = 1.0f;